Zpravodaj prosinec 2017

 

Na úvod přijměte všichni přání krásného času Vánoc. Přejeme hodně zdraví, pohody a klidu v novém roce 2018 – Vaše Společenství vlastníků pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4 – Modřany, zastoupené předsedou společenství Bytovým družstvem Šestka.

1) Ve dnech 9. ledna 2018 v úterý, 10. ledna 2018 ve středu a 11. ledna 2018 ve čtvrtek budou probíhat odečty spotřeby tepla, teplé a studené vody. Zajistěte prosím v těchto termínech přístupy do bytů a přímo k zařízení na odečty. Přesný termín (hodiny) bude jako každý rok zveřejněn vývěskou ve výtahu, na nástěnce a také na webových stránkách bytového družstva www.bdsestka.cz.

2) V souladu s usnesením shromáždění našeho společenství vlastníků, které se konalo v červnu 2017, bude všem členům společenství vyplacen poplatek za špatně poskytnuté účetní služby. Jedná se o částku 2 318 Kč u bytu 4+1 s předsíňkou, 2 241 Kč u bytu 4+1 bez předsíňky a o 840 Kč u bytů 1+KK.

3) V našem objektu byla provedena instalace dalšího provozovatele TV a internetu, a to společnosti PODA a. s., která sídlí v Ostravě a má pobočku na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – v budově Tower. Instalace kabelu probíhá na celém sídlišti. Jakmile budou práce ukončeny a bude možnost připojení, budeme vás informovat formou vývěsky.

4) Během roku došlo k převodu 3 bytů. Do domu 3131 se nastěhovali noví vlastníci a u dvou bytů byla převedena práva na stávající členy nebo jejich rodinné příslušníky. Jsme potěšeni, že rádi bydlíte v domě, který jste si vypiplali, a že se vám zde líbí.

5) Celý rok 2017 byl ve znamení činnosti zvolené kontrolní komise společenství vlastníků pro dům. Překontrolovali smlouvy s dodavateli služeb, vaši platební morálku úhrad záloh za služby a bankovní účty a úhrady faktur. A to jak za rok 2017 tak za roky předchozí. V roce 2017 nebyly prováděny žádné stavební úpravy a žádné mimořádné výdaje mimo plánovaných plateb. Tou byla mimořádná splátka úvěru ve výši 500 000 Kč.

6) Ke dni 31. 12. 2016 byl stav půjčky 3 009 497,84 Kč. Za rok 2017 jsme v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 70 000 Kč zaplatili 840 000 Kč a k tomu ještě mimořádnou splátku 500 000 Kč. Banka tedy od nás dostala za rok 2017 1 340 000 Kč. Zůstatek půjčky tedy očekáváme ke konci roku 2017 1 669 497,84 Kč. Mimořádnou splátku jsme mohli uhradit díky tomu, že do fondu oprav hradíme nadále částku 720 Kč měsíčně (1+kk), 1 986 Kč měsíčně (4+1 s předsíňkou) a 1 920 Kč měsíčně (4+1 bez předsíňky). Je to částka jako při sjednávání půjčky, ročně je to 2 000 160 Kč. Proto můžeme provádět mimořádné splátky. V roce 2016 to byl celý milion korun. Do fondu oprav také převádíme zisk z hospodářského výsledku uváděný při účetních uzávěrkách – jsou to například finance získané z pronájmu společných prostor na základě smluv.

7) V květnu 2017 nám byl vrácen prostor, kde byly dříve bojlery na teplou vodu. To jsme projednávali jak na schůzi družstva, tak i na shromáždění společenství. Bohužel se tyto prostory (o ploše 100 m2) zatím nepodařilo nikomu pronajmout. Zájemce, který byl přítomen na schůzi a měl velký zájem o uzavření smlouvy, od tohoto záměru ustoupil.

8) Výsledkem společného jednání kontrolní komise společenství s předsedou společenství a správcem je (mimo jiné) úprava předpisu výše záloh. Toto bylo avizováno na schůzi BD a shromáždění společenství, ale jednání nebylo jednoduché. Názory se lišily, ale výsledek se dostavil. Budoucnost ukáže, zda to bylo správné rozhodnutí co do výše předpisů. Změnou přístupu ke způsobu účtování – zcela oddělené účtování BD a SVJ – musí dojít k narovnání předpisu záloh jak u členů BD, tak SVJ. Členové BD si na schůzi odsouhlasili změnu ve způsobu vyúčtovávání plateb za služby, zvané nájem, které bude už za rok 2017 podle nových pravidel. Jednak bude podle počtu osob a za druhé budou platby i u členů družstva vyúčtovávány, to znamená, že placené zálohy budou na konci roku vyúčtovány dle skutečných nákladů tak, jak je tomu u vlastníků jednotek. Dále dojde ke změně způsobu úhrad za drobnou údržbu, ta byla doposud hrazena z rozpočtu na provoz. Nyní, podle platných předpisů a vyhlášek, je možné drobnou údržbu hradit také z fondu oprav, kde máme finanční rezervy, neboť přispíváme dost vysoké částky, jak je uvedeno výše. Nové předpisy záloh budou předány hned poté, kdy se členové kontrolní komise a předseda společenství domluví na jednotném názoru a postupu.

9) Dalším výsledkem činnosti kontrolní komise je zjištění, že u poplatků za SIPO by bylo správné, kdyby je hradili jen ti, kdo využívají této sdružené platby. V našem případě je to 75 osob ze 108 členů. Jedná se o roční poplatek 70 Kč. Ostatních 33 plátců hradí přímo na účet banky nebo do pokladny. Těch se tento poplatek týkat nebude. Opět připomínáme, že člen BD Šestka hradí na účet družstva 2111515911/2700 u UniCredit bank a člen společenství vlastníků hradí na účet 2111522767/2700 u UniCredit Bank. Platby za pronájem společných prostor se hradí na účet společenství vlastníků.

10) V prosinci 2017 proběhla preventivně požární kontrola objektu a bylo zjištěno mnoho nedostatků. Je proto nezbytně nutné provést:

  • odstranění všech hořlavých předmětů z únikových cest (jedná se o skříně, stolky, stoličky, desky, plastové lahve, papírové krabice); termín odstranění – do 15. 1. 2018,
  • odstranění všech květin z podlah a hydrantů – přístup k hydrantům nesmí být ničím omezen a únikové cesty musí být zcela volné; termín odstranění – do 15. 1. 2018.

Květiny smí být uloženy pouze a jenom na policích – rozšířených parapetech, ale nikoli suché, obložené plastovými lahvemi.

11) Další shromáždění vlastníků proběhne, s ohledem na plánované školní prázdniny a tím pádem očekáváné dovolené, v prvním týdnu po Velikonocích, tedy od 9. 4. 2018. Tomu bude předcházet valná hromada družstva v některém z předcházejících týdnů, termín ještě upřesníme. Návrhy na program jednání jak pro BD, tak pro SVJ nám prosím pište na info@bdsestka.cz nejpozději do 28. 2. 2018.

 

BD Šestka – předseda Společenství pro dům Pejevové 3129 až 3134, Praha 4-Modřany