Zpravodaj Duben 2013

Krásné jarní dny vám všem. Letošní rok přináší mnoho nových předpisů a zákonů. Některé se také dotknou nás. Jedním z nejdůležitějších je nový stavební zákon, který přináší změnu ve způsobu ohlašování prováděných stavebních úprav v bytech. Nyní se musí vše ohlašovat a místní stavební úřad rozhodne, zda bude požadovat stavební povolení anebo jen ohlášení vámi zamýšlených stavebních úprav, výměn dveří či jen výměnu původního linolea.

Podrobněji viz Novela stavebního zákona – jak se nás dotkne.

Snad je nyní všem –  jak členům družstva, tak vlastníkům – jasné, jak správně postupovat, aby se předcházelo nedorozumění jak na úřadech, tak se sousedy v domě.

Další novinkou je skutečnost, že exekutor může požadovat exekuci členského podílu – viz citace exekutorského příkazu:
…provedení exekuce takto:

I. Exekuce se provede postižením jiných majetkových práv povinného a to členských práv a povinností povinného v bytovém družstvu

II. Exekuce se nařizuje až do výše pohledávky v částce ……. Kč s příslušenstvím: Úrok z prodlení 10,00% ročně z částky …………Kč od……. Do zaplacení, předběžně stanovených nákladu oprávněného ve výši ……. Kč a předběžně stanovených nákladu exekuce ve výši………. Kč.

III. Zakazuje se povinnému jakkoliv nakládat s postiženými členskými právy a povinnostmi v bytovém družstvu. Povinnému se dále zakazuje jakkoliv nakládat se svou pohledávkou z práva na vypořádací podíl, která se váže k postiženým členským právům a povinnostem.

IV. Zakazuje se družstvu, aby od okamžiku, kdy mu bude doručen tento exekuční příkaz, povinnému jeho vypořádací podíl vyplatilo, provedlo na něho započtení nebo s ním jinak nakládalo.

V. Převoditelný podíl povinného v družstvu prodá soudní exekutor ve smyslu § 320 a b o. s. r v dražbě na základě ceny stanovené znaleckým posudkem, kdy pro prodej v dražbě se použijí přiměřené ustanovení 336 až 337 h o. s. r. Za účelem stanovení rozhodné ceny je družstvo povinno poskytnout znalci ustanovenému soudním exekutorem potřebnou součinnost, kterou si znalec při plnění svého úkonu vyžádá, zejména informace potřebné k určení ceny podílu v družstvu. Jakmile je družstvo písemně vyrozuměno o neúspěšné opakované dražbě podílu, je povinno vyplatit k rukám soudního exekutora vypořádací podíl až do výše vymáhané pohledávky s příslušenstvím a zálohu na náklady oprávněného v exekuci a náklady exekuce. Na vyplacení pohledávky se přiměřeně použijí ustanovení § 312 odst. 3) a § 313 až 316 o. s. r.

Poučení: Proti tomuto exekučnímu příkazu není opravný prostředek přípustný (§ 47 odst. 3 exekučního rádu). Povinný ztrácí okamžikem, kdy mu bude doručen tento exekuční příkaz právo na likvidační zůstatek.

Postižení obchodního podílu společníka má po právní moci usnesení o nařízení exekuce či potom co nastanou skutečnosti podle § 52 odst. 3 písm. a) a b) e. r. stejné právní účinky jako zrušení jeho účasti ve společnosti soudem (§ 148 odst. 2 obchodního zákoníku).

Z výše uvedeného je zřejmé, že je nutné, koho si majitelé bytů v případě podnájmů nechají do bytu přihlásit. Člen družstva musí mít souhlas družstva, aby mohl byt pronajímat. A podnájemník může se souhlasem člena družstva a se smlouvou o podnájmu a se schválením družstva se nechat přihlásit k trvalému pobytu. Bohužel se to děje i bez vědomí družstva. A pak už je jen krůček k problému. Nyní se řeší v našem domě dva takovéto případy. Podnájemník se dávno odstěhoval, ale zůstal přihlášený na naší adrese. Dokonce člen družstva převedl svá práva na nového člena družstva a tomu zůstala v bytě přihlášena jemu neznámá osoba. Bohužel se na to přijde náhodou při pravidelné kontrole trvalé hlášených osob anebo při řešení např. exekuce týkající se oné nám neznámé osoby.

Proto vždy, když někoho přihlašujete na svoji adresu a do svého bytu, na který máte nájemní smlouvu anebo máte byt ve vlastnictví, prověřujte si, o jak solventní a solidní osoby se jedná, ať předcházíte výše uvedeným nepříjemnostem. Pak se to těžko dokazuje a řeší.

Ve dnech 13. a 14. května se budou konat schůze družstva a shromáždění vlastníků. Promyslete si, kdo se bude chtít zapojit do práce představenstva. Je nutné doplnit chybějící osoby a to za vchod 3129, 3130, 3131, 3133. Také bude jen na vás, zda budete chtít zvolit kontrolní komisi. Podklady pro schůzi budou jako vždy připraveny v kanceláři družstva a kdo bude mít zájem, může přijít před konáním schůze do dokumentů nahlédnout. Každá schůze je smysluplná, když jsou připomínky konkrétní, řeší se konkrétní problémy. Poslední schůze byla příkladem chaotického napadání a osočování osob zcela nepodloženými argumenty. Byly to jen osobní projevy, projevy nedorozumění. Zkuste si předem své dotazy promyslet a zformulovat. U registrace na schůzi dostanete lístek, na který svůj dotaz můžete napsat a až bude na programu čas diskuze, budou vaše dotazy řešeny.

Dalším problémem k zamyšlení je počet klíčů, které budete po výměně zámků potřebovat. Nejdříve spočítáme, kolik klíčů bude potřeba vyrobit. K bytům 1+kk budou ze společných financí hrazeny 2 klíče a další si budete hradit sami, k bytům 4+1 budou hrazeny 3 klíče a další si budete hradit sami. Je nutné však znát předem přesný počet klíčů, které necháme vyrobit, neboť do dveří budou osazeny takové zámky, ke kterým nebude možné si nechat běžně udělat klíč. Proto v kanceláři družstva bude vždy připraveno několik klíčů navíc, kdyby někdo potřeboval v případě ztráty, zlomení klíče apod.

Skutečné množství klíčů, které budete požadovat, je nutné uvést do tabulky zveřejněné na nástěnce, zaslat mailem a nebo sms zprávou a nebo také přímo v kanceláři (každé pondělí od 15.00 do 19.00 hodin) či vhozením lístku s označením bytu, vchodu a počtem požadovaných klíčů do schránky družstva ve vchodu pejevové 3129 a nebo tento lístek předejte zástupci představenstva ve svém vchodu. Potřebný soupis předejte nejpozději do 10. 5. 2013 do 24.00 hodin.

Požadavek na počet klíčů je nutné uvést v každém případě, protože je zbytečné, aby se nechaly vyrábět klíče v odhadovaném počtu a ne v požadovaném počtu. Počet 2, respektive 3 se týká pouze počtu placených klíčů. Je přeci zbytečné za klíče vydávat finance, když je nebude nikdo potřebovat. Pokud bychom počet klíčů jen odhadovali, jedná se o 38 bytů 1+kk x 2 klíče a 72 bytů 4+1 x 3 klíče. To je celkem předpokládaných 292 klíčů x 57,- kč za jeden klíč. To je 16.644,- kč.  Je to hodně klíčů a nebo málo? Hlášených osob je však v domech jen 225 a to včetně dětí, tak to by stačilo jen 12.825,-kč na výrobu klíčů. Zde je zřejmé, že nutně potřebujeme znát vaše přesné požadavky.

Dalším problémem jsou revize a to zvláště revize plynu. Bytové družstvo zajistí revize plynu pro byty, které obhospodařuje. Vlastníci bytů by měli předložit revizní zprávy z revizí, které si zajistili sami. A protože se dá předpokládat, že po 30-ti letech, kdy se vždy revize prováděli hromadně, nikdo z vlastníků tuto otázku sám neřešil, navrhujeme, že opět provedeme revizi plynových rozvodu a spotřebičů v bytech společně a to jak v bytech vlastníků tak členů družstva. Hlasovat o tom budeme na schůzi. Pokud však všichni vlastníci předloží revizní zprávy, pak od tohoto úmyslu upustíme.

Jako nutnost upozorňujeme všechny, kteří při úklidech svých bytů hromadí odložené a nepotřebné věci nejen ve společných prostorách ale i kolem kontejnerů (matrace, gauče, skříně……), že je možné využít sběrný dvůr, kam se věci bezplatně odvezou a neudělá se všude kolem nepořádek, který se nedá přehlédnout. Nebo je možné si objednat kontejner na objemný odpad, pokud je úklid naplánován na jinou dobu, než umístění kontejnerů městskou částí Modřany. Dalším řešením je dohoda s panem Haeringem, tel.č 603 720 349 nebo 604 777 960, který za nepořádníky provádí úklid kolem kontejnerů. Je pravda, že pak náklady na úklid hradíme všichni a ne ten, který nepořádek kolem kontejnerů způsobil.

Stejně tak upozorňujeme ty, kteří při vylepšování svého bytu znečistí společné prostory uvnitř domu a ve sklepích, že jsme si odsouhlasili stanovy a domovní řád, který je platný pro všechny a je vyvěšený na viditelném místě na nástěnce. Tam se pak dočtete, že nepořádek v domě nechceme a pokud to po sobě neuklidíme, uklidí to někdo jiný, avšak na své náklady. Nebuďte bezohlední a uklízejte po sobě svůj vlastní nepořádek.

A to se týká také vás všech, kteří vlastníte své čtyřnohé miláčky. Pokud je necháváte pobíhat v listí a jehličí a váš miláček má dlouhou srst a obalený vším možným pak prochází domem, je snadné vystopovat podle opadaného nepořádku, komu ten miláček patří. Zkuste očistit mazlíčka ještě před vstupem do domu. Vy si sami také čistíte boty, z deštníku vyklepáváte vodu, atd. Proč musí všichni v domě vědět, že jste právě vy venčili svého hafana? Ovšem někde je možné vysledovat toho, kdo má obuv s podrážkou se vzorkem a doma botám nevěnuje moc pozornosti. Ráno, když pak spěchá do práce a běží po schodech, můžete podle vzorků zaschlého bláta sledovat nejen, kde ona osoba bydlí ale také jak kvalitní vzorky jeho podrážka má. Je to neštěstí, když se to děje hned po dni, kdy se dům uklidí, protože nikoho nenapadne, že by to své bláto měl po sobě uklidit, když už si boty nečistí doma. Je to bezohlednost vůči ostatním.

Úklid v domě je zajišťován sice stále stejnou firmou, avšak jinými osobami. Majitel firmy chodí osobně kontrolovat, jak je úklid prováděn a to poté, co se objevila písemná stížnost. Úklid je prováděn tak, jak byla sepsána smlouva a jak je uvedeno na nástěnkách.

Úklidová firma bude provádět mytí oken. Proto je potřeba sundat květiny z poliček, aby šla okna otevřít a umýt z obou stran včetně parapetu. Mytí oken bude probíhat v těchto termínech:

  • vchod 3129 – 7.5.
  • vchod 3130 – 9.5.
  • vchod 3131 – 22.5.
  • vchod 3132 – 23.5.
  • vchod 3133 – 14.5.
  • vchod 3134 – 13.5.

Posledním bodem dubnového zpravodaje je pozvání na schůzi a shromáždění. Výroční schůze bytového družstva se bude konat 13.5.2013 od 19.00 hodin v základní a mateřské škole Angel a to v sále školní jídelny, na adrese Angelovova 3138, Praha 4 – Modřany. Dne 14.5.2013 se bude konat shromáždění vlastníků ve stejný čas a na stejném místě.  Sledujte proto nástěnku, kde bude vyvěšena pozvánka s program schůze.

Bytové družstvo šestka-pověřený správce – duben 2013